دانلود رایگان تحلیل خمش غیر خطی ورق نانوگرافن دایروی و حلقوی بروی پایه الاستیک با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر موضعی بروش DQM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل خمش غیر خطی ورق نانوگرافن دایروی و حلقوی بروی پایه الاستیک با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر موضعی بروش DQM :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این تحقیق خمش غیر خطی صفحات دایروی و حلقوی گرافن برپایه الاستیک توسط تئوری الاستیسیته غیر موضعی بررسی شده است. با در نظر گرفتن تئوری الاستیسیته غیر موضعی و تئوری مرتبه اول برشیFSDT و فرضیات فون کارمن, معادلات حاکم بر ورق دایروی گرافن به روش انرژی بدست آمده است. از آنجائی که معادلات دیفرانسیل جزئی غیر خطی معمولا فاقد حل تحلیلیهستند, برای حل معادلات از روش عددی مربعات دیفرانسیلی کهروشی با دقت بالا می باشد , استفاده شده و معادلات جبری غیرخطی بدست آمده از روش فوق, به روش عددی نیوتن رافسون حل گردیده است. جهت اعتبار سنجی نتایج با توجه به اینکه تاکنونتحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است نتایج بدست آمده با در نظر گرفتن ضریب غیرموضعی برابر با صفر, با داده های تحقیقات انجام شده ورقهای حلقوی و دایروی توسط تئوری مکانیک موضعیمقایسه شده است. در نهایت تاثیر تغییرات ضریب غیر موضعی بر خیز, تاثیر تغییرات سختی پایه الاستیک در ضریب های غیر موضعی متفاوت بر نتایج, مقایسه نتایج تحلیل به کمک تئوری های غیر موضعی و موضعی, مقایسه تاثیر تغییرات ضریب غیر موضعی بر نتایج تحلیل خطی و غیر خطی و تاثیر میزان بارگذاری در شرایط مرزیمختلف بر نتایج ورق های دایروی و حلقوی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب غیر موضعی موجب کاهش انعطاف پذیری جسم و کاهش خیز می گردد و افزایش ضریبغیر موضعی تاثیر بیشتری بر نتایج غیر خطی نسبت به نتایج تحلیل خطی دارد.

لینک کمکی