دانلود رایگان تحلیل خستگی تیغه ثابت توربین گازی سولار در شرایط عملکرد بار کامل و کالیبراسیون تکیه گاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل خستگی تیغه ثابت توربین گازی سولار در شرایط عملکرد بار کامل و کالیبراسیون تکیه گاهی :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تحلیل خستگی تیغه های ثابت توربین های گازی جهت پیش بینی تاثیر پدیده های خستگی برشکست آنها درچرخه های روشن و خاموش وعملکرد تیغه ها حائز اهمیت است درهمین راستا پژوهش حاضر تحلیل اجزا محدود تنش و پیش بینی عمرخستگی یک تیغه ثابت ردیف اول توربین گازی سولار ازجنس سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC رابااستفاده ازمدل خستگی کرنش عمر کم چرخه ی اسمیت واتسون - تاپر هدف خود قرار میدهد مدل تیغه پس ازاسکن سه بعدی و طراحی هندسی درمحیط نرم افزار سالیدورکز به نرم افزار تحلیل گراجزا محدود ورکبنچ نسخه 15وارد میشود بارگذاری تیغه شامل میدانهای دما و فشار درشرایط عملکرد بارکامل سرعت دورانی 15000دور بردقیقه بوده و شرایط مرزی مناسب بااعمال و کالیبراسیون المان های فنری جهت مدلسازی رفتارواقعی تیغه اعمال میگردند باتوجه بهنتایج ارایه شده حداکثر تنش فون مایزز به مقدار 80مگاپاسکال منطبق برلبه فرار درمحل تماس ایرفویل تیغه به دیواره بیرونی ایجادمیگردد

لینک کمکی