دانلود رایگان تحلیل تنش در یک تیر یک سرگیردار تحت بارگذاری سهمی شکل برشی به کمک روش بدون المان MLPG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل تنش در یک تیر یک سرگیردار تحت بارگذاری سهمی شکل برشی به کمک روش بدون المان MLPG :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در سال های اخیر, روش های بدون المان, به عنوان روش های عددی جایگزین برای از بین بردن اشکالات موجود در روش المان محدود و همچنین, برای حل مسایل, بدون فرایند هندسی مشمجدد در یک دامنه, توسعه یافته اند. روش های بدون المان, برخیمشکلات دیگر در ارتباط با روش المان محدود, مانند قفل شدن, اعوجاج المان, مش مجدد در طول تغییر شکل های بزرگ, و غیره راکاهش می دهند. علاوه بر این, گره ها می توانند به راحتی اضافه یاحذف شوند و راه حل های دقیق تری را برای متغیرها به وجود آورند.این مقاله استفاده از روشMLPG را برای حل مسئله, بررسی میکند. در این روش دامنه مورد بررسی برای حل, نیازمند به مشپس زمینه ای برای هر گره نیست. در نهایت مشاهده شده است که حل مسئله با این روش, دارای دقت بالایی نسبت به حل تحلیلی و المان محدود است

لینک کمکی