دانلود رایگان تحلیل ترک با استفاده از ترکیب روش بدون المان درون یابی نقطه ای شعاعی و المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل ترک با استفاده از ترکیب روش بدون المان درون یابی نقطه ای شعاعی و المان محدود :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله, دو روش بدون المان گ الرکینEFG و درون یابی نقطه ای شعاعی RPIM به منظور محاسبه میدان تنش و جابجا یی ناشی از یک ترک عرضی در یک ورق مورد بررسی قرار گرفته اند. به این منظور فرآیندی برای اتصال دو ناحیه ی بدون المان و ناحیه ی المان محدود با در نظر گرفتن یک ناحیه ی فصل مشترک پیشنهاد شده است. راهکار پیشنهاد ی در این تحقیق , استفاده از یکی از روش های بدون المانRPIM یا EFG به همراه غنی سازی و اعمال آن تنها در نواحی خاصی است که روش بدون المان دارای مزیت می باشد.در نهایت نتایج روش ترکیبی با پاسخ حاصل از نرم افزار ABAQUSاز نظر دقت جواب, سرعت حل و اثر توز یع دلخواه گره ها با یکدیگر مقایسه شده اند. بر این اساس, راهکار پیشنهاد شده برای اتصال روش های المان محدود و بدون المان, از نظر دقت وسرعت باعث بهبود پاسخ می شود

لینک کمکی