دانلود رایگان تحلیل تجربی ارتعاش چرخهای یک خودروی غیرجاده ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل تجربی ارتعاش چرخهای یک خودروی غیرجاده ای :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دراین پژوهش به دانلود رایگان تحلیل تجربی ارتعاش چرخهای یک خودروی غیرجاده ای پرداخته شده است برای این منظور یک خورو غیرجاده ای با وزن کل 3317 کیلوگرم انتخاب شد خودرو براساس روش ازمایش استاندارد ISO-5349 درسه سرعت 3km/h و 7km/hو10km/h و دوفشارچرخ 16PSI و 35PSI برروی جاده اسفالت و شرایط حمل ونقل موردازمایش قرارگرفت برای هرکدام ازپارامترها به عنوان متغیر مستقل ازمایش سه بارتکرار شد دورموتور درکل ازمایشات ثابت وب رابر rev/min 1500 می باشد به وسیله یک دستگاه شتاب سنج شتاب انتقالی به صندلی راننده در راستای عمودی استخراج شد و تحلیل های PSDوFFT برروی داده های خروجی درنرم افزار متلب صورت گرفت نتایج نشان داد که افزایش فشارچرخ درتمام سرعتها باعث افزایش ضریب قله و افزایش بیشینه فرکانسی میشود باهدف تعیین میزان اسیب رسانی ارتعاشات این خودرو نتایج بدست آمده با استاندارد ISO 2631 مقایسه گردید و مشخص شد که خودرو ازلحاظ کاری محدودیت زمانی ندارد ولی میتواند باعث ایجادپریشانی حاد برای راننده گردد مقایسه نتایج بدست آمده با پژوهشهای سایر محققین انطباق قابل قبولی را نشان داد

لینک کمکی