دانلود رایگان تحلیل تاثیر سرعت دورانی مته حفاری بر پارامتر های میدان جریان گل حفاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل تاثیر سرعت دورانی مته حفاری بر پارامتر های میدان جریان گل حفاری :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پروسه حرکت گل حفاری میان مته و چاه را می توان با جریان سیال غیر نیوتنی در داخل لوله غیر هم مرکز که لوله داخلی در حال چرخش می باشد, مدل نمود . در این مقاله, جریان سیال غیر نیوتنی به صورت سه بعدی در دامنه پریودیک از لوله هایغیر هم مرکز به صورت عددی شبیه سازی خواهد شد. با فرض عایق بودن دیواره ها, جریان آشفته, دائم و غیر قابل تر اکم در مختصات استوانه ای تحلیل می شود . دیواره داخلی دارای سرعت دورانی می باشد. برای مدل سازی از نرم افزار فلوئنت 1 و گمبیت 2 استفاده می شود. در ابتدا استقلال حل از تعداد سلول های شبکه محاسباتیو همچنین مدل آشفتگی مورد بررسی قرار گرفته, سپس تاثیر پارامتر سرعت دورانی مته حفاری بر مولفه های سرعت , لزجت مول کولی و لزجت آشفتگی را روی سطح مقطع حلقوی خارج از مرک ز توسط کانتورها و روی صفحات C و B و A توسط پروفیل های مربوطه نشان داده و مقایسه ای بین این نتایج بعمل آمده است . در پایان صحت سنجی نتایج حاصل از شبیه سازی با مطالعه آزمایشگاهی صورت گرفته[ 4] در این زمینه انجام شده است.

لینک کمکی