دانلود رایگان تحلیل تاثیر خارج از مرکزی مته نسبت به چاه حفاری بر مولفه های سرعت و افت فشار جریان گل حفاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل تاثیر خارج از مرکزی مته نسبت به چاه حفاری بر مولفه های سرعت و افت فشار جریان گل حفاری :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پروسه حرکت گل حفاری میان مته و چاه را می توان با جریان سیال غیر نیوتنی در داخل لوله های غیر هم مرکز 1 که لوله داخلی در حال چرخش می باشد, مدل نمود. در این مقاله , جریان سیالغیر نیوتنی به صورت سه بعدی در دامنه پریودیک از لوله هایغیر هم مرکز به صورت عددی شبیه سازی خواهد شد. با فرض عایق بودن دیواره ها, جریان آشفته, دائم و غیر قابل تر اکم در مختصاتاستوانه ای تحلیل می شود . دیواره داخلی دارای سرعت دورانیمی باشد. برای مدل سازی از نرم افزار فلوئنت 2 و گمبیت 3 استفاده می شود. تاثیر پارامتر خارج از مرکزی 4 بعنوان متغیر در این مقالهبرای سه حالت مختلف بررسی شده و در هر حالت میزان افت فشار و کانتورهای سرعت بدست آمده و نتایج مورد مقایسه قرار گرفته است

لینک کمکی