دانلود رایگان تحلیل تاثیر جنس صفحه نگه دارنده لوله بر میزان تنش در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله با استفاده از آنالیز کوپل غیرمستقیم دما - سازه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل تاثیر جنس صفحه نگه دارنده لوله بر میزان تنش در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله با استفاده از آنالیز کوپل غیرمستقیم دما - سازه :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این تحقیق, تأثیر جنس صفحه نگه دارنده لوله بر میزان تنش حرارتی در آن در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله 1 مورد بررسی قرار گرفت. یکی از خرابیهای بسیار متداول در صنعت, شکست صفحهنگه دارنده لوله در سوراخ های محل عبور لوله ها است . وقتی سیالهای سمت پوسته و سمت لوله با اختلاف دمای بالا در مبدل جریان مییابند, گرادیان دمای بالایی در صفحه نگه دارنده لوله بهوجود میآید که این گرادیان دمای بالا سبب به وجود آمدن تنشحرارتی در آن میشود. لذا در این تحقیق سعی می شود با اعمال تغییراتی در ساخت مبدلها در صنایع مختلف, اثرات تنش حرارتی بر شکست صفحه نگه دارنده لولهها کاهش یاب د. به این منظور باتغییر دادن جنس صفحه و جایگزین کردن جنس های مورد نظر , توزیع تنش حرارتی و اثرات آن بر خرابی صفحه نگه دارنده لوله هامورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نتایج حاصل نشان میدهد که باتغییر دادن جنس میتوان میزان تنش حرارتی در صفحه نگه دارنده کاهش مییابد. از بین جنسهای مورد تحلیل, مس کمترین میزانتنش و فولاد آلیاژی بیشترین ضریب اطمینان را دارند.

لینک کمکی