دانلود رایگان تحلیل پوسته های مرکب تحت بارگذاری حرارتی - رطوبتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل پوسته های مرکب تحت بارگذاری حرارتی - رطوبتی :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در پژوهش پیش رو تحلیل پوسته استوانه ای مرکب ارتوتروپیک جدار نازک تحت بارگذاری های حرارتی -رطوبتی با استفاده از روش کوادراتور دیفرانسیلی 1 بررسی شده است. تئوری پوسته بکار برده شده در این پژوهش تئوری لاو می باشد. بدین منظوردر ابتدا معادلات حاکم بر پوسته استوانه ای ایزوتروپ بر اساس تئوری یاد شده, استخراج گردیده و با ترکیب این روابط با روابط مربوط به مواد مرکب و نیز اعمال اثرات تغییرات دما ورطوبت یکنواخت, معادلات حاکم بر پوسته استوانه ای مرکب حاصل شده و به همراه شرایط مرزی مورد نظر با استفاده از روش عددی کوادراتور دیفرانسیلی حل شده اند. همچنین اثراتحرارت و رطوبت بر خواص مکانیکی و حرارتی -رطوبتی چندلایه لحاظ شده است. جهت بررسی صحت نتایج روش کوادراتور دیفرانسلی ارائه شده, نتایج نقاط انتهایی پوسته باآرایش های گوناگون حاصل از این روش با نتایج بدست آمده از روش اجزا محدود مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان از صحت و دقت بالای روش کوادراتور دیفرانسیلی در حلپوسته های مرکب تحت بارگذاری حرارتی -رطوبتی دارد

لینک کمکی