دانلود رایگان بررسی نقش عوامل "فنی" در بیتوجهی به پتانسیلهای تکنولوژی RFID درپروژه های عمرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی نقش عوامل "فنی" در بیتوجهی به پتانسیلهای تکنولوژی RFID درپروژه های عمرانی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سیستم شناسایی از طریق امواج رادیویی (RFID) یکی از تکنولوژیهای جدید در گستره صنعت و تجارت است که میتواند با ایجاداتوماسیون در کارگاههای عمرانی از اتلاف وقت و هزینه و همچنین توقفهایی که در طول اجرای پروژههای عمرانی معمولاً به وجود میآید,جلوگیری بعمل آورد, علاوه بر این که میتوان از صحت اطلاعات بدست آمده اطمینان بیشتری داشت. در پژوهش حاضر تلاش شده است بابیان پتانسیلهای موجود در تکنولوژی RFID , به بررسی دلایل "فنی" عدم استقبال از این تکنولوژی در میان مدیران اجرایی پروژهها در ایران پرداخته شود. لذا با استفاده از متون و مطالعات انجام شده به استخراج عوامل "فنی" اثرگذار در بیتوجهی مسئولین اجرایی پروژهها به تکنولوژی RFID پرداخته و سپس به صورت پرسشنامه در اختیار متخصصین قرار گرفته شد. حجم نمونه این مطالعه به صورت در دسترس و شامل 78 مدیر اجرایی در کارگاههای عمرانی فعال شهر تهران انتخاب شدند. داده حاصله با نرمافزارهای آماری مناسب تحلیل و نتایج حاصله علل "فنی" عدمرغبت شرکتهای عمرانی در بکارگیری تکنولوژی RFID را رتبهبندی نمودند

لینک کمکی