دانلود رایگان مدیریت سطح ایستابی - یک راه حل برای بهبود مدیریت آب تحت کشاورزی آبی در نواحی جنوبی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مدیریت سطح ایستابی - یک راه حل برای بهبود مدیریت آب تحت کشاورزی آبی در نواحی جنوبی ایران :
نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحقیقات اخیر اقداماتی را برای تضمین پایداری آبیاری و زهکشی و حفاظت مرتبط با اکوسیستم ها را بنیان نهاده است. اینمقاصد در راستای بهبود بخشیدن به مدیریت آب و زمین در نواحی تحت آبیاری و زهکشی و کمینه کردن اثرات منفی مربوطبه آبیاری و زهکشی در پایین دست میباشد. یکی از این اهداف کاهش دادن دبی خروجی زهکشها با هدف کم کردن بارنیترات رایج تولید شده از زهکشی زیرزمینی در کشاورزی پایا میباشد. به منظور برآوردن این اهداف مدیریت سطح ایستابیکنترل شده به عنوان یک روش ممکنه و بهترین شیوه ی مدیریت برای کاهش حجم زهکشی و تلفات نیترات مورد بررسی قرارداده میشود. آزمایشات مزرعهای در سطح 63/41 هکتار در مزارع دارای زهکشی زیرزمینی کشت و صنعت نیشکر امام خمینی (ره), ,یکی از واحدهای هفتگانه کشت و صنعت نیشکر در استان خوزستان, به اجرا در آمد. در این مطالعه سیستم زهکشیمرسوم غیر مدیریت شده با سیستم زهکشی کنترل شده با استفاده از سرریز با هدف نگهداشتن سطح ایستابی در تراز دلخواه وتغییر در برنامهریزی آبیاری برای بیشینه کردن پتانسیل استفاده گیاه از یک سطح ایستابی کمعمق مورد مقایسه قرار گرفت .حجم زهکشی, بار نیترات و ترازهای سطح ایستابی در سرتاسر مزارع انتخابی جهت بررسی اثرات زهکشی کنترل شده بر رویرفتار سطح ایستابی, جریان خروجی و تلفات نیترات مورد ارزیابی قرا ر گرفت . نتایج مطالعه حاکی از آن است که کاربردزهکشی کنترل شده در مقیاس بزرگ منجر به کاهش قابل ملاحظه در حجم های زهکشی و تلفات نیترات و نیز افزایشپتانسیل منافع اقتصادی و محیط زیستی در مقایسه با سیستمهای غیر مدیریت شده در نواحی خشک و نیمه خشک میشود.

لینک کمکی