دانلود رایگان کاربرد مدل تئوری راف - ماشین بردارپشتیبان برای شناسایی الگوهای نمودارکنترل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان کاربرد مدل تئوری راف - ماشین بردارپشتیبان برای شناسایی الگوهای نمودارکنترل :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یک فرایند وقتی خارج ازکنترل است که یک نقطه خارج ازحدود کنترل قراربگیرد یا نمودارکنترل الگوهای خارج ازکنترل ازخود نشان دهد بنابراین شناسایی الگوهای نمودارکنترل یکی ازموضوعات اساسی درکنترل فرایند اماری است دراین پژوهش ازروشی شامل سه مرحله انتخاب فیپچر طبقه بندی و بهینه سازی برای شناسایی الگوهای نمودارکنترل استفاده شدها ست درمرحله انتخاب فیچر مجموعه ای ازفیچرهای شکلی و اماری ازداده های خام استخراج میشود سپس تئوری مجموعه راف به خلاصه سازی داده ها پرداخته و فیچرهای اضافی را حذف میکند درمرحله طبقه بندی نیز ازماشین بردارپشتیبان چندکلاسه استفاده شده است پارامترهای ماشین بردار پشتیبان نقش بسیارمهمی دردقت طبقه بنید دارند بنابراین درمرحله بهینه سازی ازالگوریتم ژنتیک برای انتخاب پارامترهای بهینه استفاده شده است عملکرد مدل پیشنهادی با استفاده ازازمایشهایی بررسی شده است که نتایج حاکی ازدقت تشخیص بسیاربالای مدل پیشنهادی درشناسایی الگوهای نمودارکنترل است

لینک کمکی