دانلود رایگان شناسایی و اولویت بندی شاخصهای کلیدی عملکرد به کمک کارت امتیازی متوازن و تصمیم گیری با معیارهای چندگانه - مطالعه ومردی اداره پست مرکزی استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان شناسایی و اولویت بندی شاخصهای کلیدی عملکرد به کمک کارت امتیازی متوازن و تصمیم گیری با معیارهای چندگانه - مطالعه ومردی اداره پست مرکزی استان اصفهان :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

به دلیل اینکه موفقیت وبقای هرسازمان به چگونگی عملکردش وابسته است اندازه گیری عملکردسازمان نقش بسیارمهمی دراین زمینه ایفا می کندبرای ارزیابی عملکرد به شاخص و معیارمشخصی نیاز است شاخصهای کلیدی عملکرد شاخصهایی هستند که برروی ابعادی که درموفقیت سازمان نقش حیاتی دارند متمرکزهستند لذا به دلیل اینکه کارت امتیازی متوازن یک ابزار سنجش عملکرد است دراین تحقیق به کمک مرور ادبیات تعداد 47شاخص کلیدی عملکرد شناسایی شده است سپس به کمک کارشناسان خبره دراداره پست 43شاخص را انتخاب کرده و باتوجه به اطلاعات دریافتی ازپرسشنامه های توزیع شده و با استفاده ازچهارمنظر مالی مشتری فرایندهای داخلی و رشدویادگیری ازکارت امتیازی متوازن و نیز روش تصمیم گیری بامعیارهای چندگانه شاخص ها اولویت بندی شده اند نتایج حاصل ازاولویت بندی شاخصهای کلیدی عملکرد نشان داد که شاخص کیفیت کاروخدمت مهمترین شاخص کلیدی عملکرد شناسایی شد و پس ازآن شاخصهای کارایی نیروی کاررقیبان نوآوری شایستگی مدیران و اثربخشی برنامه ریزی دارای رتبه های دوم تا ششم گردیدند لذا مدیران سازمان برای دستیابی به عملکرد مطلوب و رسیدن به موفقیت لازم است که براین شاخصهای مهم تمرکز کنند

لینک کمکی