دانلود رایگان استفادها زروش تصمیم گیری پرامیتی دوفازی برای رتبه بندی و انتخاب پروژه - مطالعه موردی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان استفادها زروش تصمیم گیری پرامیتی دوفازی برای رتبه بندی و انتخاب پروژه - مطالعه موردی :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

باتوجه به شرایط کنونی جامعه جهانی تدوین برنامه های استراتژیک مناسب قدرتمندو اجرای پروژه های قوی ازاهمیت بسزایی برخوردار است مسئله انتخاب پروژه انتخاب یک یاچندپروژه ازمیان مجموعه ای ازپروژه هابراساس معیارهای متناقض و محدودیت های مختلف است قبل ازانتخاب پروژه ها را میتوان با روشهای مختلفی رتبه بندی کرد دراین تحقیق ازروش پرامیتی دو درمحیط فازی برای رتبه بندی پروژه ها استفاده شدهاست روش پرامیتی دروزن دهی به معیارها ناتوان است بنابراین با تشکیل جداول ماتریس مقایسات زوجی ازطریق مصاحبه و مطابقت اعدادفازی با متغیرهای زبانی ازروش تجزیه تحلیل سلسله مراتبی فازی برای وزن دهی به معیارها استفاده شده است به منظور مقایسه دوعددفازی نیز ازاندیس یاگر استفاده شدها ست این روش بصورت مطالعه موردی درشهرداری خسروشاه اجرا شدها ست نتیجه بدست امده ازاین تحقیق نشان میدهد که پروژه هایی را که جریان خالص منفی دارند میتوان کنارگذاشته و درمسئله انتخاب پروژه وارد نکرد

لینک کمکی