دانلود رایگان بررسی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نانوکامپوزیت های پایه پروپیلن - خاک رس ومقایسه استحکام کششی آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نانوکامپوزیت های پایه پروپیلن - خاک رس ومقایسه استحکام کششی آنها :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

یکی ازروشهای اتصال نانوکامپوزیت ها فرایند جوشکاری میباشد اما روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی روشی است که انجامآن بایک دستگاه فرزمعمولی نیز امکان پذیرمی باشد جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یک روش نسبتا جدید است که ازیک ابزار چرخشی مصرف نشدی پین برای تولید گرمای اصطکاکی و تغییرشکل پلاستیکی کمک میگیرد ایده اصلی جوشکاری اصطکاکی بسیارساده می باشد دوفلزی راکه میخواهند جوش بدهند درکنارهم محکم قرارمیدهند و پین وارد خط اتصال این دوفلز میشود و همراه با چرخش طول خط اتصال را طی می کند سطح قطعات دراثرتماس پین درحال چرخش با آن و حرارت ناشی ازاصطکاک به سرعت گرم میشود دراثرنیرویی که رو به پایین به ابزار اعمال میشود پین به ارامی درون ماده نرم شده فرومیرود تا اینکه لبه های استوانه بزرگ با سطح قطعه کارتماس پیدا کنددراین تحقیق ابتدا صفحات نانوکامپوزیت پلیمر خاک رس با ضخامت 5میلیمتر ساخته شده که این صفحات شامل پلی پروپیلن با 0و3و6درصد وزنی نانوخاک رس بودند سپس تحت شرایط مختلف پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی جوشکاری بصورت لب به لب با جوشکاری شدند درمرحله بعداستحکام کششی این اتصالات اندازه گیری و بااستحکام کششی مواد پایه مقایسه شد که نتایج بدست امده نشان داد که بیشترین استحکام کششی جوشهای انجام شده درپلی پروپیلن خالص 18/32MPa که حدود 87درصد استحکام کششی ورق پایه است و درنانوکامپوزیت با3درصد خاک رس 10/27MPa که حدود 41درصد استحکام کششی ماده پایه با 3درصد خاک رس است ودرنانوکامپوزیت با 6دصد خاک رس7/02MPa که حدود 25درصد استحکام کششی ماده پایه با 6درصدخاک رس است

لینک کمکی