دانلود رایگان بررسی تاثیر مدل فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی با استفاده از روش عناصر محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تاثیر مدل فونداسیون بر پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی با استفاده از روش عناصر محدود :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله به تاثیر نحوه مدل سازی فونداسیون بر روی پاسخ لرزه ای سد بتنی وزنی با استفاده از روش عناصر محدود پرداخته می شود. با توجه بهاینکه دامنه فونداسیون به صورت یک محیط نیمه محدود می باشد لازم است به مدل سازی عددی و نحوه تاثیر آن بر روی پاسخ لرزه ای توجه ویژهشود. در این تحقیق برای اینکه تاثیر مدلسازی فونداسیون به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد فونداسیون به دو صورت مدل بدون جرم و مدل ویسکوالاستیک مدلسازی می شود. برای انجام آنالیز از نرم افزار Ansys که مبتنی بر روش عناصر محدود می باشد, استفاده شده و تاثیر اندرکنش سد, مخزن و فونداسیون در مدل لحاظ شده است. با توجه به رفتار و هندسه سد بتنی وزنی, مدل سازی به صورت دو بعدی انجام گرفته و برای تحلیل دینامیکی از روش Newmark استفاده شده است. به عنوان یک مطالعه موردی, آنالیز لرزه ای سد کوینا مورد توجه قرار گرفته و مولفه های افقی و قائم شتاب نگاشت زمین لرزه تفت به مدل اعمال شده است. نتایج حاصل از تحلیل, تفاوت پاسخ ها را هنگام در نظر گرفتن مدل تقریبیویسکوالاستیک نسب به مدل سازی واقعی فونداسیون با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش نشان می دهد.

لینک کمکی