دانلود رایگان بررسی اثر جریان ورودی پلاسما بر مورفولوژی پوشش های کامپوزیتی آلومینا - تیتانیا تولیدی به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی اثر جریان ورودی پلاسما بر مورفولوژی پوشش های کامپوزیتی آلومینا - تیتانیا تولیدی به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پوششهای پاشش پلاسمایی شده به منظور افزایش مقاومت به خوردگی, بهبود خواص مکانیکی, سایشی و فرسایشی کاربردهای گستردهای در قطعات صنعتی و صنایع مختلف دارا میباشد. در این روش, انتخاب درست پارامترهای تکنیکی برای تهیه پوشش نقش بسزایی در دستیابی به خواص و کیفیت مناسب پوشش ایفا میکند. در پژوهش حاضر تلاش شده با طراحی و ایجاد پوشش کامپوزیتی آلومینا -تیتانیا و بررسی تاثیر شدت جریان الکتریکی ورودی پلاسما روی خواص پوشش, ایدهالترین شرایط پاشش پلاسمایی جهت بهبود عملکرد سایشی و فرسایشی پوشش به دست آید. پوششهای کامپوزیتی آلومینا -تیتانیا با تکنیک پاشش پلاسمایی و شدت جریان الکتریکی ورودی متفاوت تهیه شد. مشخصهیابی و ارزیابی پوشش با تکنیک میکروسکوپ الکترونی روبشی و آزمون ریز سختی پوشش بر حسب ویکرز بعمل آمد. نتایج نشان میدهد پوشش کامپوزیتی ایجاد شده در شدت جریان 700 آمپر دارای بهترین کیفیت سطح از نظر ریزساختار و تخلخل و بیشترین مقدار ریزسختی میباشد.

لینک کمکی