دانلود رایگان افزایش تفکیک پذیری تک - تصویری تصاویر متن به صورت مبتنی بر نمونه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان افزایش تفکیک پذیری تک - تصویری تصاویر متن به صورت مبتنی بر نمونه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

این مقاله یک روش افزایش تفکیک پذیره تصاویر متن به‌صورت مبتنی بر آموزش را ارائه می‌کند. ابتدا یک مجموعه داد آموزشی که حاوی تصاویر با تفکیک بسیجی بالغ و تصاویر با تفکیک اسیدی پایین متناظر با آن‌هاست را تولید می‌کنیم. در مرحله آموزش تعدادی ماشین بردار پشتیبان آموزش می‌دهیم. وزنه‌های با تفکیک پذیری پایین را به عنوان ورودی و وسیله‌های با تفکیک پذیری بالا دودویی شده متناظر با آن‌ها را به عنوان خروجی ماشین بردار پشتیبان در نظر می‌گیریم. در مرحله بازسازی, از تصویر با تفکیک پذیری پایین ورودی, وسیله‌های با اندازه مناسب را استخراج کرده و آن‌ها را به ماشین‌های بردار پشتیبان آموزش دیده ارائه می‌دهیم تا معادل با تفکیک پذیری بالا دودویی هر یک از وصله های با تفکیک پذیری پایین به دست آیند. سپس با کنار هم قرار دادن وصله های به‌دست‌آمده, تصویر با تفکیک پذیری بالای دودویی مطلوب دست می‌آید. نتایج به‌دست‌آمده به صورت دیداری و عددی عملکرد خوب روش ارائه شده را نشان می‌دهند.

لینک کمکی