دانلود رایگان معرفی مدیریت تنوع پذیری درخط تولیدسرویس گرا - پژوهشی درحال پیشرفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان معرفی مدیریت تنوع پذیری درخط تولیدسرویس گرا - پژوهشی درحال پیشرفت :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

خط تولید سرویس گرایک خط تولیدپویای نرم افزار است که درآن محصولات براساس سرویسها و معماری سرویس گراتوسعه می یابند اگرچه شباهتهایی میان مولفه های نرم افزاری و سرویسها وجود درد اما آن دودارای تفاوت های مهمی هستند که موجب میشود نتوانیم ازرویکردها روشها و فنون موجود مهندس یخط تولید درخط تولیدهای مبتنی برمولفه برای مهندسی خط تولید سرویس گرا استفاده کنیم این تفاوت ها ناشی ازاین واقعیت هستند که سرویسها میتوانند ازمخازن سرویس درخارج ازسازمان جستجو ویافته شوند چنین سرویسهایی به صورت جعبه سیاه هستند و چیزی ازمنطق داخلی آنها دردسترس نیست همچنین انقیاد به سرویسها و استفاده ازآنها میتواند بصورت پویا و درزمان اجرا اتفاق بیفتد دیگر آن که سرویسها می بایست با فرایندهای حرفه همراستا باشند بنابراین سرویسهایی که ازمخازن خارج ازسازمان یافته میشوند می بایست ازنظر میزان انطباق بانیازهای خط تولید تحلیل و بررسی شوند همچنین شباهت ها و تنوع سرویسها باید شناسایی و مدیریت شود دراین تحقیق برانیم تا رویکردی را برای مدیریت تنوع درخانواده سیستم های سرویس گرا بهعنوان پژوهشی درحال پیشرفت پیشنهاد کنیم

لینک کمکی