دانلود رایگان شبیه سازی جریان دو فازی اسلاگ در لولههای افقی با استفاده از مدل دو سیالی گذرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان شبیه سازی جریان دو فازی اسلاگ در لولههای افقی با استفاده از مدل دو سیالی گذرا :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

شبیه سازی جریان اسلاگ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا در اکثر چاههای که در کنار ساحل حفاری میشوند چنین الگوی جریانی را به خود میگیرند همانطور که مشخص است این الگویجریان با گذر زمان همواره در حال تغییر است و یک خطای بزرگمیباشد اگر ما این الگوی جریانی را با معادلات پایا (بدون در نظر گرفتن ترم زمانی در معادلات مومنتم و پیوستگی) شبیهسازی کنیم.در این کار, جریان دو فازی اسلاگ در لولههای افقی با مدل دو سیالی گذرای یک بعدی شبیه سازی خواهد شد به گونهای که شروع, رشد و توسعه هر اسلاگ به صورت خودکار به خوبی ردگیریمیشود و همچنین برای اولین بار از یک روش مستقیم و بدون تکراربرای حل عددی معادلات حاکم استفاده شده است.

لینک کمکی