دانلود رایگان چیدهای گرهی در یک لوله ترکدار با استفاده از روش تکثیر هشت گانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان چیدهای گرهی در یک لوله ترکدار با استفاده از روش تکثیر هشت گانه :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دراین مقاله باایده برداری ازروش اکتری که دراینجا تکثیر هشت گانه نامیده میشود لوله حاوی ترک بیضوی سطحی گسسته سازی و مراکز بلوکها به عنوان محلهای تشکیل گره پیشنهاد میگردند الگوریتم مکانیزم گسسته سازی که بانرم افزا رمتلب تهیه گردیده ارایه و برای نسبت های مختلف تک ارزیابی میشوند و درانتها تمام بلوکا با ضریب تناسبی مشخصی بزرگسازی گردیده و هرکدام به عنوان محدوده انتگرال گیری که دربسیاری ازروشهای بدون المان همچون MLPG کاربرد دارد برای گره مربوط به خود معرفی میشود میزان همپوشانی بلوکها با ضریب تناسبی قابل تنظیم و محاسبه میباشد درپایان نتیجه گیری میشود که بااستفاده ازروش اکتری تمام حجم موردتحلیل با تعدادگره بهینه تحت پوشش مناسب و متناسب با نواحی تمرکز تنش قرار میگیرد

لینک کمکی