دانلود رایگان تعیین نقاط کار سامانه انتقال توان هیدرواستاتیک داری حسگر بار هیدرولیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تعیین نقاط کار سامانه انتقال توان هیدرواستاتیک داری حسگر بار هیدرولیک :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بخش قابل توجهی از انرژی در سامانه های هیدرولیک به دلیل افت فشار در سوپاپ های کنترل, به انرژی حرارتی تبدیل می شود که ضمن کاهش راندمان مدار, اثر نامطلوبی بر اجزای آن دارد. لذا بهمنظور اصلاح راندمان سامانه های هیدرولیک, تغییر حجم روغن خروجی از پمپ مطابق با نیاز عملگر و بار وارد بر آن, ضرورت دارد. به کارگیری حسگر بار در کنار پمپ جابه جایی متغیر, امکان تطبیقحجم روغن خروجی پمپ با بار وارد بر عملگرهای هیدرولیک را فراهم می کند. در این مقاله, با توجه به اهمیت موضوع, پس از طراحی و ساخت سامانه ی دارای پمپ پیستون محوری, روابط ریاضیحاکم بر اجزای سامانه ی دارای حسگر بار با هم پوشانی منفی ارایه می گردد. سپس, تعیین نقاط کار سامانه, در دو وضعیت کاری حسگر بار, با حل معادلات ریاضی حاکم برسامانه ی انتقال توان در شرایطپایا در دستور کار قرار می گیرد. همچنین تاثیر کمیت های قابل تغییر سامانه ی انتقال توان بر متغیرهای حالت متناظر با هر نقطه ی کار مورد بررسی قرار گرفت. نزدیکی مناسب نتایج تجربی با نتایج حاصلاز روابط ریاضی در وضعیت های کاری مختلف حسگر بار, درستی روابط ریاضی حاکم بر سامانه ی انتقال توان هیدرواستاتیک دارای حسگر بار با هم پوشانی منفی را تایید کرد.

لینک کمکی