دانلود رایگان تعیین ضریب تخلیه سوپاپ های کنترل جهت هیدرولیکی شامل اسپول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تعیین ضریب تخلیه سوپاپ های کنترل جهت هیدرولیکی شامل اسپول :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله, تعیین ضریب تخلیه و ضرایب خطی سازی شده ی جریان برای سوپاپ کنترل جهت هیدرولیکی, شامل اسپول با هم پوشانی صفر و منفی در دستور کار قرار دارد. ضریب تخلیه ی تنگنای ایجاد شده توسط اسپول در شرایط آشفته ی جریان در حدود 0/6229و شیب بخش خطی منحنیCd Re برابر0/222تعیین گردید. بخش دوم این مقاله به ارایه ی روابط ریاضی برای تعیین دوضرایب خطی سازی شده ی جریان اختصاص می یابد. همچنین در پایان نیز ارزیابی تجربی روابط مربوط به دبی روغن عبوری از سوپاپ و ضرایب خطی سازی جریان در دستور کار قرار می گیرد.

لینک کمکی