دانلود رایگان تعیین پارامتر طراحی بهینه بر خنک کنندگی ترانسفورماتورهای توزیع بر اساس مدل سازی حرارتی ترانسفورماتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تعیین پارامتر طراحی بهینه بر خنک کنندگی ترانسفورماتورهای توزیع بر اساس مدل سازی حرارتی ترانسفورماتور :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

نقش بسیار مهم ترانسفورماتورها در شبکه توزیع برق و انتقال انرژی, موجب توجه ویژه به این عنصر مهم شبکه برق گردیده تا با افزایش قدرت خروجی, کاهش ابعاد, بهینه سازی اقتصادی و افزایش طول عمرترانسفورماتور, گسترش شبکه برق راحت تر و ارزان تر گردد یکی از عامل های مهم در طول عمر ترانسفورماتور درجه حرارت سیم پیچ ها و روغن آن می باشد. طراحی مناسب بدنه اصلی ترانسفورماتور و نحوهاتصال آن به منبع انبساط روغن در ترانسفورماتور, یک پارامتر مهم در انتقال حرارت و خنک کاری ترانسفورماتور می باشد. باتوجه به اهمیت دمای روغن در عمر عایق های ترانسفورماتور, بررسی تأثیر طراحیمناسب بدنه اصلی ترانسفورماتور و نحوه اتصال آن به منبع انبساط روغن در انتقال حرارت و خنک کاری آن ضروری به نظر می رسد. برای تعیین تاثیر نحوه اتصال منبع انبساط به مخزن اصلی روغن بر میزانخنک کاری ترانسفورماتور شبیه سازی عددی به کمک نرم افزار فلوئنت 1 برای دو ترانسفورماتور , انجام گرفته و دمای روغن درون آنها در شرایط یکسان بار الکتریکی و دمای محیط بدست آمده است. شبیه سازی برای حالت 48 % تلفات نامی ترانسفورماتور, انجام گرفته تا تاثیر نحوه اتصال منبع انبساط به مخزن اصلی روغن در ترانسفورماتورتغییرشکل یافته بر میزان خنک کاری ترانسفورماتور معمولی مشخص گردد . نتایج شبیه سازی عددی نشان می دهند که به دمای ترانسفورماتور با طراحی بهینه هندسه نسبت به ترانسفورماتور معمولی 3 درجه ی کلوین کمتر بوده است .

لینک کمکی