دانلود رایگان تحلیل و شبیه سازی نرم افزاری هیترهای گازی ایستگاه تقلیل فشار گاز جهت ارائه راهکارهایی برای بازیافت انرژی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل و شبیه سازی نرم افزاری هیترهای گازی ایستگاه تقلیل فشار گاز جهت ارائه راهکارهایی برای بازیافت انرژی :
نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از دستگاههای پرمصرفی که در صنعت انتقال گاز کاربرد فراوانی دارد, هیترگازی میباشد. در سالهای اخیر, بحران انرژی در جهان و مشکلات زیستمحیطی ناشی از سوختهای فسیلی لزوم بهینه سازیاینگونه دستگاهها را بیش از گذشته آشکار ساخته است. در این تحقیق ابتدا با در نظر گرفتن ایستگاه تقلیل فشار گاز ماهشهر به عنوان مورد مطالعاتی, به محاسبه تلفات حرارتی هیتر نصب شده دراین ایستگاه به عنوان مهمترین عامل پایین بودن بازده این دستگاهپرداخته شده است. در ادامه سیکل فرآیندهای منتج به گرم شدن گاز طبیعی در هیترهای گازی در نرم افزار هایسیس مدل شده است. بدین ترتیب پیشنهاد استفاده از حرارت اتلافی از دودکش در جهت پیش گرمایش هوای احتراق بررسی گردیده است. در قسمت بعد با استفاده از نرم افزار ترموفلو به مدلسازی یک سیکل ترکیبی برایاستفاده از انرژی حرارتی گازهای خروجی در جهت تولید انرژیالکتریکی پرداخته شده است. همچنین تأثیر درصد هوای اضافی و رطوبت نسبی هوای احتراق بر گرمای ویژه , دمای شعله آدیاباتیک و نقطه شبنم محصولات احتراق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکیاز آن است که افزایش دمای هوای احتراق باعث کاهش سوخت مصرفی و افزایش بازده احتراق میشود. همچنین با در نظر گرفتن طرح پیشنهادی به عنوان یک نیروگاه 168 MWh , انرژی الکتریکی در طول یک سال تولید خواهد شد که با فروش این میزان انرژی الکتریکی میتوان درآمد قابل توجهی بدست آورد.

لینک کمکی