دانلود رایگان تحلیل تاثیر عوامل مختلف در محاسبه جی انتگرال در مواد کامپوزیت به روش عددی XFEM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیل تاثیر عوامل مختلف در محاسبه جی انتگرال در مواد کامپوزیت به روش عددی XFEM :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این مقاله, به بررسی تاثیر موقعیت ترک , میزان تنش وارد ,جهت الیاف ,در یک ماده کامپوزیت بر مقدار انتگرال جی براساس روش المان محدود توسعه یافته میپردازیم از المان های آجری هشت گره ایاستفاده شده است. در روش المان محدود توسعه یافته المانهای شامل نوک ترک را غنی سازی نموده ومیزان انتگرال جی را محاسبه میکنیم. در بخش آخر با مثالی عددی تاثیر موقعیت ترک , زاویه ترک اولیه ,میزان تنش وارده برجسم , همچنین زاویه الیاف به کار رفته را بر میزان جی انتگرال بررسی می نامیم.همچنین نتایج روشFEM با XFEM مقایسه شده است

لینک کمکی