دانلود رایگان مشخصه های پرسپکتیو کارتهای امتیازی متوازن دردوره های مختلف عمرسازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مشخصه های پرسپکتیو کارتهای امتیازی متوازن دردوره های مختلف عمرسازمان :


تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر با افزایش رقابت, یادگیری سازمان و قابلیتهای نوآوری به عنوان فاکتورهای چیرگی بر بازار و مزایای رقابتی ظهور پیدا کردند. از این رو سازمان ها مجبور شدند که علاوه بر ارزیابی های سنتی مالی, بر شاخصی های عملکردی کارکنان, فرآیندها و مشتریان تاکید بیشتری کنند. کارت امتیازی متوازن به عنوان یک مجموعه جامع ارزیابی عملکرد, ساختاری برای ارزیابی استراتژی های سازمان و سیستم مدیریت فراهم می کند. با وجود این, کارت امتیازی متوازن دوره عمر سازمان را در نظر نمی گیرد و بدون در نظرگیری دوره عمر سازمان حتی اگر سازمان ها مشابه باشند روش پیاده سازی مدل می تواند مختلف باشد. مدل دوره عمر ادیزسی به عنوان یکی از مدل های مناسب دوره عمر سازمان است که دوره عمر سازمان را با توجه به سیک های مدیریتی مورد نیاز در هر دوره تشریح می کند. یکه تاز, بروکرات, آتش افروز و یکپارچه کننده سبکهای مدیریتی اند که ادیزس به آنها اشاره می کند. این مقاله به بررسی استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن در دوره های مختلف سازمانی با توجه به مدل دوره عمر ادیزس می پردازد. به منظور تلفیق این دو ابزار, از روش توزیع و جمع آوری نظرات خبرگان به روش پرسشنامه بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل نمونه ها, تاثیر دوره عمرهای سازمانی بر مدل کارت امتیازی متوازن را نشان می دهد

لینک کمکی