دانلود رایگان مدیریت کسب و کارهای خانوادگی درصنعت توریسم وگردشگری درکسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مدیریت کسب و کارهای خانوادگی درصنعت توریسم وگردشگری درکسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه بررسی ماهیت کسب وکارهای خانوادگی درصنعت توریسم و هتل داری است که دراقتصادمحلی استان اردبیل فعالیتدارند و نیز تجزیه وتحلیل محیط برای توسعه و رشد شرکت های خانوادگی کارافرینانه بمنظور اصلاح و بهینه سازی اقتصادمنطقه است ازیان رو به منظور ارزیابی و بررسی زمینه های توسعه و رشد این نوع ازشرکت های کارافرینانه و عوامل محیط خارجی انتخابی که برفعالیت های کارافرینانه تاثیر می گذارند ازمطالعات کتابخانه ای پرسشنامه و مصاحبه با کارافرینان این شاخه ازکسب و کارکسانی که درزمینه توریسم و هتل داری کسب وکاری را راه اندازی و اداره می کنند بهره گرفته شده است و داده ها براساس مدلهای کازانجیان 1988وناوالی و فگل 1994 موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است همچنین این مقاله ویژگیهای صاحبان کسب وکارهای خانوادگی که برای موفقیت کسب وکارها درطی چرخه ی عمرشان مهم هستند را نیز مورد بررسی قرارداده است براساس نتایج این تحقیق عوامل محیطی تاثیر بسزایی درموفقیت و عملکرد این کسب وکارها دارند بخصوص برعوامل محیطی مالی و عوامل ساختاری موجود تاکید فراوانی شده است وهمچنین ازعوامل فرهنگی, اجتماعی بعنوان عوامل اصلی تاثیر گذار برتوسعه صنعت توریسم دراین منطقه نام برده شده است

لینک کمکی