دانلود رایگان مدیریت دانش بارویکرد امنیت درنظام اداری الکترونیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مدیریت دانش بارویکرد امنیت درنظام اداری الکترونیکی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه دانش موجود درسازمان ها بمنظور دستیابی به رشد و توسعه نقش چشمگیری ایفا می کند و موفقیت هرسازمانی منوط به سرمایه های فکری آن سازمان است درجهت کسب و ضبط این دانش مدیریت دانش و فرایندهای آن درسازمان ها نقشی راهبردی و ضروری دارند درفضای پرچالش رقابتی امروز مدیران ارشد می کوشند تا سرمایه های دانشی خود را به درستی شناسایی و سپس مدیریت کنند بابکارگیری مدیریت دانش درسازمان ها میتوان اقتصادی را به وجود آورد که مستقیما برمبنای تولید توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرارگرفته باشد دراین بین بمنظو ر تضمین امنیت دانش کسب و ضبط شده درراستای برقراری اطمینان افزایش بهره وری و جلوگیری ازایجادشکاف امنیتی و آسیب پذیری داخلی سازمان بایداذعان داشت مهمترین اقدام ایجادیک چارچوب قدرتمند جهت مدیریت اقدامات امنیتی است دراین مقاله ضمن توجه به اهمیت مدیریت دانش و نقش انکارناپذیر امنیت دانش سازمانی باارایه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت دانش امن درسازمان علاوه برکسب دانش درونی سازمان که ازمهمترین دارایی های آن محسوب میشود امنیت این دانش نیز تضمین میگردد

لینک کمکی