دانلود رایگان سنجش میزان تأثیرگذاری مشارکت تامینکنندگان بر عملکرد CRMمطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی تبریز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان سنجش میزان تأثیرگذاری مشارکت تامینکنندگان بر عملکرد CRMمطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی تبریز :


تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در محیطهای بسیار رقابتی امروز, شرکتها به دنبال راهکارهای جدیدی برای افزایش سود به وسیله پیادهسازی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری 1 ( CRM ( می باشند. اما با توجه به نقش اساسی تامینکنندگان در زنجیره تامین مشترک, جای تعجب دارد که به ماهیت و مدیریت ارتباط تامینکنندگان در اجرای استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری, بسیار کم پرداخته شده است. بنابراین در این مقاله, به بررسی نقش تامینکنندگان در اجرای موفق استراتژی ارتباط با مشتری که سیستم ارتباط با تامین کنندگان (SRM)2 نام گرفته است, پرداخته شده است. در این مقاله, مدلی را برای بررسی ارتباط میان پیادهسازیهای فنی وسازمانی و همچنین تعاملات پیادهسازی با مدیران و کارمندان و تامینکنندگان ) SRM ( روی عملکرد CRM را پیشنهاد میکنیم. در این تحقیق با اندازهگیری عملکرد CRM بر اساس جذب, نگهداری و حفظ رابطه با مشتریان, نمای جزئی از آنچه CRM قادر به انجام آن است, ارائه شده است. هم چنین به عنوان مطالعه موردی و بررسی عوامل موثر در عملکرد CRM به بررسی عملکرد شرکت تراکتورسازی ایران پرداخته شده است

لینک کمکی