دانلود رایگان سفری به سرزمین های شخصیت و فرسودگی شغلی با همگامی رؤسا و کارکنان بانک تجارت شعب غرب استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان سفری به سرزمین های شخصیت و فرسودگی شغلی با همگامی رؤسا و کارکنان بانک تجارت شعب غرب استان مازندران :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش پیش رو, راهی سفر شدن به سرزمین های شخصیت و فرسودگی شغلی می باشد که در ورای همجواریشان, رابطه ای موج می زند. اندک نبودند پژوهشگرانی که در پی این رابطه در جوامع آماری مختلف, ساعاتی را در این سرزمین ها سپری کردند. اینکپژوهشگر این سفر, در جستجوی این رابطه در جامعه ای تحت عنوان شعب بانک تجارت غرب استان مازندران, قدم در این دو سرزمین میگذارد. مواد و روش ها: رهرو پژوهش حاضر, در ابتدای سفرکوله باری برداشت شامل سه پرسشنامه ی اطلاعات جمعیت شناختی, پرسشنامه ی پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری و پرسشنامه ی فرسودگی شغلی مسلش و جکسون به تعداد 931 نفر. همگامان تشکیل دهنده ی نمونه یآماری, 903 پرسشنامه را کامل شده باز گرداندند. در این زمان وی, پرسشنامه ها را به دست نرم افزار اس پی اس اس سپرد و منتظر تجزیه یداده ها ماند. روش پژوهش در این سفر, کمی غیر آزمایشی از نوع همبستگی و از نوع هدف, کاربردی بود. یافته ها: دیری نگذشت که نرم افزار اس پی اس اس, داده های تجزیه شده را بازگرداند و تحلیل را با پژوهشگر به نظاره نشست . اینک مایه یبسی خوشحالی است که یافته ها را همراه با شما به تماشا بنشینند. یافته ها بیانگر این موارد بودند: بین روان رنجوری با فرسودگی شغلی رابطهی مثبت و معنادار, بین برون گرایی, گشودگی به تجارب, توافق پذیری و وظیفه شناسی با فرسودگی شغلی رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد.نتیجه: در طی چند زمانی که فکر این سفر در ذهن مسافر پژوهشگر نقش بست, به تجربیات و دانسته های ارزشمندی رسید تا اینکه امکان این سفر برایش مهیا گشت. شخصیت, سرزمین پر رمز و رازی است که هر چه در آن بیشتر سکنی گزینی, بیشتر می آموزی. نتیجه ای کههدف این سفر را پوشش می دهد چیزی نیست جز اینکه, بین نوع شخصیت با فرسودگی شغلی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد, بدین معنا که نوع شخصیت قابلیت پیش بینی فرسودگی شغلی را داراست و کلام آخر اینکه, بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.

لینک کمکی