دانلود رایگان رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها وبرداشتها دربین دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها وبرداشتها دربین دانشجویان :


تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

رسانه های اجتماعی به عنوان ابزارارتباط با جوامع راهبردی ازهمان ابتدا باا ستقبال شاغلان روابط عمومی تبلیغات و بازاریابی مواجه شدند رایت و هینسون 2009 ثابت کردند که متخصصان روابط عمومی باتوجه به ارتباطات راهبردی مسلما ازرسانه های اجتماعی اگاهی دارند دراین مطالعه به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که آیا رسانه های اجتماعی برروی دانشجویان درکل و دانشجویانی که درزمینه هیا روابط عمومی و تبلیغات تحصیل می کنند نیز تاثیر دارند موارد استفاده نگرش ها و برداشت ها درباره رسانه های اجتماعی دربین دانشجویان ازطریق داده های نظرسنجی بررسی شد دراین تحقیق مشخص شد که اموزش و تحصیلات دردرک و نگرش دانشجویان به رسانه های اجتماعی تاثیر میگذارد ازنظر اساتید و مربیان اموزشی قدردانی ازپایگاه اطلاعات دانشجویان و نگرش آنها درباره رسانه های اجتماعی و چگونگی به کارگیری این رسانه ها درساخت واقعیت و اطلاعات اهمیت خود را دارد

لینک کمکی