دانلود رایگان رتبه بندی عوامل موثربربهره وری نیروی انسانی بااستفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره مطالعه موردی: کمیته امدادامام خمینی (ره)استان خراسان رضوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان رتبه بندی عوامل موثربربهره وری نیروی انسانی بااستفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره مطالعه موردی: کمیته امدادامام خمینی (ره)استان خراسان رضوی :


تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در کمیته امداد استان خراسان رضوی صورت گرفته است. پژوهش در سال 1393 شمسی, به روش توصیفی - پیمایشی و با هدف افزایش بهره وری انجام شده است. عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی, براساس مطالعات کتابخانه ای, نظر خبرگان و پرسشنامه استاندارد مدل آچیو(Achieve) در یک پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت, شامل 46 سوال خلاصه شده است. این پرسشنامه توسط نمونه ای شامل 30 نفر از اعضای جامعه مورد نظرتکمیل گردید. با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر مبنای تشابه به راه حل ایده آل, اهمیت هر یک از عوامل مشخص گردید. بر اساس نتایج بدست آمده, 2 عامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی شناسایی شدند. رتبه بندی این عوامل بیانگر این است که, جبران خدمات و توانایی عوامل تأثیر گذارتر و امنیت شغلی, فرهنگ, انگیزش, بازخورد, تعهد, حمایت و ساختار سازمانی بترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفت اند. بنابراین مدیران باید با توجه بیشتر بر عوامل با اولویت بالاتر, ارتقا و بهبود سریع تر بهره وری کارکنان را فراهم نمایند

لینک کمکی