دانلود رایگان تعیین مبنایی برای توزیع پرداخت های انگیزشی کارآنه میان واحدهای سازمان و کارکنان آنها با استفاده ازتصمیم گیری چندمعیاره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تعیین مبنایی برای توزیع پرداخت های انگیزشی کارآنه میان واحدهای سازمان و کارکنان آنها با استفاده ازتصمیم گیری چندمعیاره :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

درمقاله حاضرکه درمرکزآموزشی و رفاهی بانک ملی استان خراسان رضوی به اجرا درامده است نسبت به ارایه مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای ارزیابی و تخصیص پاداش بهره وری کارکنان اقدام شده است دراین پژوهش ابتداباتوجه به سیاست های سازمان معیارهای اهمیت راهبردی واحدها و معیارهای کلیدی عملکرد کارکنان شناسایی و بااستفاده ازفن آنتروپی شانون نسبت به اولویت بندی آنان اقدام گردید درادامه بااستفاده ازروش تاپسیس بامحاسبه شاخص نزدیکی نسبی به راه حل ایده ال نسبت به ارزیابی واحدها و شناسایی اهمیت استراتژیک واحدهای مختلف سازمان اقدام گردید نهایتابااستفاده ازهمین روش و باتوجه به معیارهای کلیدی عملکرد و اهمیت راهبردی واحدها نسبت به ارزیابی عملکرد کارکنان اقدام ومبنایی جهت توزیع پاداش به واحدها و نفرات آنها معرفی گردیده است

لینک کمکی