دانلود رایگان ترکیب میانگین موزون قیمت های تاریخچه ای و نرخ پذیرش فراهم کنندگان درحراجی دوسویه پیوسته جهت ارایه یک مدل قیمت گذاری پویای سرویس های ابر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ترکیب میانگین موزون قیمت های تاریخچه ای و نرخ پذیرش فراهم کنندگان درحراجی دوسویه پیوسته جهت ارایه یک مدل قیمت گذاری پویای سرویس های ابر :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

سرویس دهنده ای که از قیمتهای پویا استفاده می کند. در مقایسه با یک سرویس دهنده ابر که از قیمت های ثابت استفاده می کند, دارای انعطاف بیشتری در زمان های مختلف است و توسط کاربران انتخاب خواهد شد. هدف این مقاله نیز ارائه یک مدل مناسب قیمت گذاری پویا برای سرویس دهندههای ابری است؛ نتیجه استفاده از مدل قیمت گذاری پویای پیشنهادی, افزایش جذب کاربران و افزایش درآمد سرویس دهندگان می باشد. اطلاع از قیمتهایی که در پریودهای زمانی گذشته مورد توافق کاربر و سرویس دهنده قرار گرفته است, کمک شایانی در تعیین قیمت کنونی منبع به سرویس دهنده خدمات می کند؛ بنابراین سرویس دهنده سعی خواهد کرد قیمتهایش را با میانگین گیری وزنی از قیمتهای تاریخچه ای (که مورد توافق طرفین قرار گرفته است) و دادن وزن بالاتر به قیمت تراکنش های نزدیک تر, به گونهای ارائه دهد که در محدوده قیمت های ارائه شده گذشته و متناسب با سطح انتظار کاربر باشد. پس از تعیین قیمت با استفاده از میانگین موزون, جهت ارائه قیمت های عادلانه و منطقی تر به کاربر, یک فاکتور دیگر را نیز جهت تغییر قیمت اعمال می کنیم که با استفاده از نرخ پذیرش فراهم کنندگان سرویس در پریودهای گذشته, سعی خواهد نمود به گونهای قیمت ها را افزایش یا کاهش دهد که منجر به افزایش جذب کاربران و نیز افزایش درآمد سرویس دهنده گردد. تمامی موارد ذکر شده را در حراجی دو سویه مستمر اعمال خواهیم کرد؛ این نوع حراجی هم کاربر و هم سرویس دهنده را در تعیین قیمت شرکت می دهد. طرفین پیشنهاد قیمت خود را اعلام می کنند و حراجگر قیمتی که مورد پذیرش طرفین است و سود هر دو را حداکثر می نماید به عنوان قیمت نهایی اعلام میکند.

لینک کمکی