دانلود رایگان تدوین مقیاسی برای سنجش شیوع اخلاق سازمانی با رویکردهای اسلامی و غربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تدوین مقیاسی برای سنجش شیوع اخلاق سازمانی با رویکردهای اسلامی و غربی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تدوین مقیاسی برای سنجش شیوع اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی و غربی بود. روش پژوهش ترکیبی ازنوع متوالی اکتشافی بود که در مرحله اول منابع و متون مختلف در زمینه اخلاق در دو رویکرد غربی و اسلامی بررسی و ابعاد - مدنظر هر دو رویکرد استخراج گردید. در مرحله دوم نیز بر اساس ابعاد استخراجی, مقیاسی تهیه و اعتباریابی شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه شیراز بود که از بین آنها تعداد 202 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. مقیاس ساخته شده دارای 44 گویه و پنج زیرمقیاس مشتمل بر تکریم ارباب رجوع, وفاداری, رعایت نظم و انضباط, مسئولیت پذیری و حفظ اموال و دارایی هایسازمان در هر دو رویکرد است. البته در رویکرد اسلامی بعد رشد فردی در زمینه اخلاق نیز به دلیل توجه اسلام به این بعد مدنظر قرار گرفته شده است. روایی و پایایی مطلوب بدست آمده نشان از قابلیت کاربرد این مقیاس در سازمان های ایرانی بود

لینک کمکی