دانلود رایگان تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی بااستفاده ازمدل SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی بااستفاده ازمدل SWOT :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر دانلود رایگان تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی بااستفاده ازمدل SWOT بود. روش تحقیق توصیدی, از نوع مطالعات موردی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری 15 نفر از کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و اعضای هیأت علمی گروههای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های استان بودند که به علت محدودیت جامعه آماری, نمونه به صورت کل شمار انتخاب شد.ابزارجمع اوری داده ها پرسشنامه بسته پناهی شعبانی شاامل 66 گویه درچهاربخش برای شناسایی نقاط قوت ضعف و فرصتها و تهدیدهای ورزش قهرمانی بود که روایی آن توسط متخصصان مربوطه و پایایی آن بااستفاده ازابزار الفای کرونباخ ضریب 0/88 تایید شده بود داده ها بااستفاده ازامارتوصیفی ازمون کولموگروف اسمیرنوف , فریدمن مقایسه میانگین و بحث گروهی موردتحلیل قرارگرفتند یافته ها نشان داد ورزش قهرمانی استان با قوتها وضعف هایی مثل نوجوانان و جوانان متسعد درورزشهای انفرادی و تیمی حضور درمسابقات قهرمانی کشور بابرگزاری مسابقت منسجم دراستان توجه دراستفاده ازمشاوران علمی برای اتخاذتصمیمات برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت درورزش قهرمانی و فرصتها و تهدیدهایی همچون تعددفارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی نبود موسسات و شرکت های تولیدی و اسپانسرمواجه است

لینک کمکی