دانلود رایگان تدوین استراتژی پیاده سازی نظام دورکاری بارویکرد SWOT مطالعه موردی: سازمان کاروتامین اجتماعی استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تدوین استراتژی پیاده سازی نظام دورکاری بارویکرد SWOT مطالعه موردی: سازمان کاروتامین اجتماعی استان تهران :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :41

چکیده مقاله:

باگسترش شیوه های نوین کاری و پیشرفت های شگفت انگیز درزمینه تکنولوژی های جدید اداری و سازمانی مدیران سازمانی برای اینکه درمیدان رقابت تنها نمانند بهتر است تغییر ساختاروسبک بدهند اکنون مادرعصری زندگی می کنیم که به عصرهزاره سوم و عصراطلاعات و کامپیوتر معروف است سازمانهای عصرهزاره سوم عمدتا سازمانهای مجازی هستند و این مجازی سازی سازمان درسایه حرکت سازمانها به سمت دورکاری ازطریق فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان پذیرهست باتوجه به اینکه برنامه های دورکاری اززمان دولت دهم درایران اغاز شده است ازاین رو مقاله حاضرباهدف تدوین استراتژی پیاده سازی نظام دورکاری انجام شده است جامعه اماری تحقیق 50نفر ازکارکنان سازمان کاروتامین اجتماعی استان تهران می باشد وروش نمونه گیری مابراساس نمونه گیری دردسترس می باشد که تعداد 25نفر ازکارشناسان دردسترس انتخاب شدند و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید روایی پرسشنامه ازنوع محتوایی و پایایی آن ازطریق الفای کرونباخ 0/887 محاسبه شد برای داده های پرسشنامه روش مقایسه میانگین استفاده شد که هرسوال باتوجهب ه میانگین بالاترش نسبت به سوالهای دیگر به عنوان حامل کلیدی شناخته شد سپس هرکدام براساس اهمیت واردجداول SWOT , EFE , شدند و درنهایت جدول QSPMبرای مرحله پیادهس ازی انجام شد

لینک کمکی