دانلود رایگان تحلیلی برعملکرد و تاثیرساختارمالکیت برشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحلیلی برعملکرد و تاثیرساختارمالکیت برشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

حاکمیت شرکتی مکانیسم مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است بطوریکه حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است نقش مهمی در افزایش ریسک پذیری نهاد مالی و در نتیجه گسترش بحران مالی داشته باشد. هدف این پژوهشی بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت شرکتها و عملکرد آنها وجود دارد. فرضیههای اخصی مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکتها است. در تحقیق حاضر با مروری بر مطالعات انجام گرفته در زمینه عملکرد و تاثیر ساختار مالکیت شرکت های داخلی پرداخته شده که نتایج پژوهشی بیانگر آن است که در اکثر مطالعات ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت به طور معنادار و سیستماتیک تاثیر دارد و در ادامه تاثیر آن را در مطالات خارجی بررسی نموده و به تحلیل نتایج حاصل پرداخته و نقاط ضعف و قوت شناسایی شده است .

لینک کمکی