دانلود رایگان بررسی تطبیقی رفتارریسک ـ بازده حاصل ازسرمایه گذاری درپرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداردرسطوح متفاوتی ازمتنوع سازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تطبیقی رفتارریسک ـ بازده حاصل ازسرمایه گذاری درپرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداردرسطوح متفاوتی ازمتنوع سازی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف ازاین مقاله مقایسه رفتارریسک ـ بازده حاصل ازسرمایه گذاری درپرتفوی متشکل ازسهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درسطوح متفاوتی ازمتنوع سازی می باشد درواقع این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا میتوان دربورس اوراق بهادارتهران درسطوح متفاوتی ازمتنوع سازی رفتارمتفاوتی را درتحلیل رابطه ریسک ـ بازده مشاهده نمود؟ بدین منظور 5سطح ازمتنوع سازی انتخاب گردیده و رفتارریسک و بازده درمجموعه های متنوع ازسهام مورد بررسی و تغیرات رفتارریسک و بازده آنها را موردکنکاش قرارگرفته است دراین مقاله ازازمون همبستگی استفاده شده است درمدل اول بین متنوع سازی و شاخص معرف ریسک غیرسیستماتیک و درمدل دوم بین متنوع سازی و شاخص معرف رابطه ریسک و بازده به آزمون همبستگی پرداخته شده است یافته ها نشان میدهد که اولا روابط بین متنوع سازی و ریسک غیرسیستماتیک درپرتفوی های نمونه متشکل ازسهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ازالگوهای منطقی و منطبق با مبانی تئوریک پیروی مینمایند

لینک کمکی