دانلود رایگان بررسی تطبیقی تاثیرکیفیت خدمات, تصویرشرکت ورضایت برنیات رفتاری مشتریان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تطبیقی تاثیرکیفیت خدمات, تصویرشرکت ورضایت برنیات رفتاری مشتریان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهشی, بررسی تطبیقی تاثیر کیفیت خدمات, تصویر شرکت و رضایت بر نیات رفتاری مشتریان در کشاورزی) و بانک های خصوصی (پاسارگاد, سامان و قوامین) در استان مازندران و در چهار شهرستان (تنکابن, نمونه نیز از میان مشتریان بانک های خصوصی از طریق روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار 18 جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده, داده ها با استفاده . مدل سازی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار آموس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات, رضایت مشتریان و تصویر شرکت بر نیات رفتاری در بانک های خصوصی مؤثر هستند؛ اما در بانک های دولتی تنها رضایت مشتریان بر نیاتی رفتاری مؤثر می باشد. بررسی مقایسه ای بانک های دولتی و خصوصی نشان دادند که تأثیر مستقیم کیفیت خدمات بر رضایت و تأثیر مستقیم رضایت بر نیات رفتاری در بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی بوده است اما تأثیر مستقیم کیفیت خدمات تصویر شرکت در بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی بوده است

لینک کمکی