دانلود رایگان بررسی تأثیر کیفیت غرفه بر فرایند بازاریابی نمایشگاهی و عملکرد مشارکتکننده در نمایشگاههای بینالمللی استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تأثیر کیفیت غرفه بر فرایند بازاریابی نمایشگاهی و عملکرد مشارکتکننده در نمایشگاههای بینالمللی استان مازندران :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

این پژوهش با قصد تعیین عوامل مؤثر بر کیفیت غرفه و تأثیر آنها بر فرایند بازاریابی نمایشگاهی و تأثیر ایندو برعملکرد مشارکتکننده صورت پذیرفته است. در ابتدا با توجه به تحقیقات نظری موجود, عوامل مؤثر بر کیفیت غرفهو مراحل فرایند بازاریابی نمایشگاهی و اهداف مشارکتکننده از حضور در نمایشگاه تعیین گردید. و سپس بر اساس آنها اقدام به تهیهی پرسشنامه گردید. که پایایی و روایی آن مورد آزمون قرار گرفت و سپس در میان اعضای جامعه-ی آماری توزیع گردید. از مجموع 182 پرسشنامهای که میان اعضای جامعه آماری توزیع گردید, 122 عدد از آنها در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت. سپس با استفاده از نرمافزار معادلات ساختاری لیزرل) 8.8 (, فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون تأثیر کیفیت غرفه بر فرایند بازاریابی نمایشگاهی و تأثیر این دو بر عملکرد نهایی مشارکتکننده را مورد تأیید قرار داد. عوامل موثر بر کیفیت غرفه نیز عبارت بودند از عوامل مربوط به غرفه و عوامل مربوط به کیفیت غرفه.

لینک کمکی