دانلود رایگان بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روشها و برآوردهای حسابداری است که امکان دستکاری سود توسط مدیریت رافراهم میکند. به علت پارهای از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله نارساییهای موجود در فرآیند برآوردها و پیشبینیهایآتی و همچنین امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری توسط واحدهای انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد و از آنجا که سود از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحدهای انتفاعی تلقی میگردد, موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهشگران و دستاندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است واز آنجا که کیفیت حسابرسی بر انگیزه مدیریت بر دستکاری در سود تاثیرگذار است, بنابراین بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود حائز اهمیت است. حال, این مقاله به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی بهعنوان یکی از انواع مدیریت سود, میپردازد. بنابراین, برای بررسی رابطه این دو متغیر تعداد 021 شرکت را در بازه زمانی 0911 تا0932 به عنوان نمونه مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم به نتیجه مشخصی از رابطه دو متغیر مذکور دست پیدا کنیم. جامعه آماری این تحقیق نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که با افزایش کیفیت حسابرسی, میزان مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی کاهش مییابد.

لینک کمکی