دانلود رایگان بررسی تأثیر قابلیتهای بازاریابی و نوآوری در خلق ارزش برتر برای مشتری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تأثیر قابلیتهای بازاریابی و نوآوری در خلق ارزش برتر برای مشتری :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

باتوجه به اهمیت قابلیت های درونی سازمان درخلق ارزش برتر برای مشتری این تحقیق بران است تانقش قابلیت های بازاریابی و نواوری رادرخلق ارزش برتر برای مشتری مورد بررسی قرار دهد جامعه اماری تحقیق حاضر شرکت های فعال درشهرک صنعتی شهیدسلیمی تبریز میباشد و تعدادنمونه موردنظر توسط فرمول کوکران 236موردبراورد شدها ست برای تایید روایی پرسشنامه ازنظر اساتید و برای تایید پایایی ازمقیاس الفای کرونباخ 0/951استفاده شده است تجزیه و تحلیل داده ها توسط دونرم افزار SPSS و AMOS انجام گرفته است نتایج تحقیق تاثیر مثبت قابلیت های بازاریابی و نواری را درخلق ارزش برتر برای مشتری تایید می کنند

لینک کمکی