دانلود رایگان بررسی تأثیر سرمایه انسانی و خلق دانش بر بهبود کیفیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تأثیر سرمایه انسانی و خلق دانش بر بهبود کیفیت :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

بهبود کیفیت دغدغه حال و حاضرمدیران سازمان های خارجی و داخلی است چرا که به علت حذف ضایعات و کاهش هزینه ها به سازمان ها درارایه سود اضافی کمک نموده و آنان را همچنان درعرصه رقابت جهانی پویا و فعال نگه میدارد ازاین رو ما براین شدیم تادوعامل موثربربهبود کیفیت را شناسایی نموده که متغیرهای انتخاب شده جهت مطالعه و پژوهش سرمایه انسانی و خلق دانش می باشد که پس ازبررسی ادبیات مطرح شده پیرامون این سه متغیر و بررسی روابط وتعامل آنها به نتایج زیرنائل آمدیم متغیر خلق دانش بصورت مستقیم بربهبود کیفیت اثرگذارده و باعث سودآوری سازمان ها میشود و این درحالی است که متغیر سرمایه انسانی بصورت مستقیم باعث بهبود کیفیت نمی شود یعنی با صرف داشتن نیروی کار درسازمان نمی توانیم بهبود کیفیت خدمات و محصولات را داشته باشیم بلکه نیروی کار و سرمایه انسانی مادرصورتی که میتواند خالق کیفیت برتر باشد که دانش مدار شده و سیردانش دراین سازمان ها نهادینه شده باشد

لینک کمکی