دانلود رایگان بررسی تأثیر بازارمحوری در خلق ارزش برتر برای مشتری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تأثیر بازارمحوری در خلق ارزش برتر برای مشتری :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

باتوجه به تغییرنقش مشتریان درسازمان ها و پویاتر شدن محیطهای رقابتی هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بازارمحوری باخلق ارزش برتر برای مشتری می باشد جامعه اماری تحقیق حاضرشرکت های فعال درشهرک صنعتی شهیدسلیمی تبریز می باشد که باابزار پرسشنامه موردنمونه گیری واقع شدند و تعدادنمونه مورد نظر توسط فرمول کوکران 126مورد بدست آمد برای تایید روایی پرسشنامه ازنظر اساتید و برای تاییدپایایی آن ازمقیاس الفای کرونباخ 0/970 استفاده شده است تجزیه و تحلیل داده ها توسط دونرم افزار AMOSوSPSS انجام گرفته است یافته های تحقیق حاضرتاثیرمثبت بازارمحوری را درخلق ارزش برتر برای مشتری تایید می کنند

لینک کمکی