دانلود رایگان بررسی تاثیرنشاط سازمانی برعملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تاثیرنشاط سازمانی برعملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی تاثیرمولفه های نشاط سازمانیبرعملکردکارکنان دردانشگاه علوم پزشکی کردستان به مرحله اجرادرامده است جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی راشامل میشود این مطالعه ازنظر روش شناسی ازنوع پژوهشهای توصیفی ازمنظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گرداوری اطلاعات پیمایشی است روش نمونه گیری بصورت تصادفی طبقه ای که ازجامعه اماری تعداد 196نفر انتخاب گردیده ابزار جمع اوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه نشاط سازمانی 39سوال و عملکرد کارکنان 21سوال بوده روایی پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاهی تایید و پایایی آن به روش الفای کرونباخ محاسبه گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها ازامارتوصیفی نمودارها, میانگین انحراف معیار واریانس و... و ازآماراستنباطی آزمون کلموگروف و اسمیرنوف برای نرمال بودن داده ها ازمون ضریب همبستگی و معادلات ساختاری که ازنرم افزارهای spss18 و 8.8 lisrel استفاده شد نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان میدهد که نشاط سازمانی برعملکرد کارکنان دردانشگاه علوم پزشکی کردستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

لینک کمکی