دانلود رایگان بررسی تاثیرمحدودیت بدهی برتغییرات سرمایه درشرکت های پذیرفته شده دربازاربورس اوراق بهادارتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تاثیرمحدودیت بدهی برتغییرات سرمایه درشرکت های پذیرفته شده دربازاربورس اوراق بهادارتهران :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

عموماابعادمختلف ریسک درشرکتهای مالی بطورمستقیم یاغیرمستقیم تحت تاثیرهزینه سرمایه ومیزان سرمایه است سرمایه یکی ازعوامل کلیدی درتعیین میزان امنیت موسسات مالی است سرمایه کافی درشرکت های مالی به عنوان یک ابزار امنیتی برای سایرابعادریسک درطول دوره فعالیت تجاری اینموسسات است سرمایه نقاط ضعف محتمل درسایرابعادمالی شرکت را جذب می کند لذا سرمایه مبنایی برای حفظ تامین کنندگان منابع مالی شرکت به حساب می آید براین اساس باتوجه به اهمیت الزامات سرمایه وریسک برتغییرات سرمایه دراین مطالعه به بررسی تاثیر این دوعامل برتغییرات سرمایه پرداخته شده است هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی تاثیرالزامات سرمایه محدودیت بدهی و ریسک برتغییرات سرمایه درشرکت های بورس اوراق بهادارتهران است روش مورداستفاده دراین مطالعه روش داده های تابلویی و برای دوره زمانی 1385تا1392 برای شرکت های بورس اوراق بهادارتهران است

لینک کمکی