دانلود رایگان بررسی تاثیرکیفیت زندگی کاری برعملکردکارکنان بانک اقتصادنوین تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تاثیرکیفیت زندگی کاری برعملکردکارکنان بانک اقتصادنوین تهران :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این پژوهشی به منظور مطالعه رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان شعب بانک اقتصاد نوین تهران در یک نمونه 148 نفری از بین 1500 نفر انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و برای تعیین مولفه برتر و موثر تر در زمینه کیفیت زندگی کاری از نرم افزار لیزرل و روش معادلات ساختاری استفاده شده است . ضریب مسیر 0.69, ضریب معناداری 6.87 بدست آمده از تحلیل عاملی متغییر ها نشان داده که بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد ارتباط معنا دار و مثبت وجود دارد. این در حالی است که ارتباط مثبت و معنا دار با عملکرد برای پرداخت کافی و منصفانه و امنیت شغلی با ضرایب معنا داری به ترتیب 1.36 5 1.47 , که جز معیارهای در نظر گرفته شده برای کیفیت زندگی کاری بودند, رد شد . چهار معیار باقی مانده یعنی : رضایت از سیستم افزایش حقوق , قوانین و رویه های مشخصی , فرصت رشد و ارتباطات باز ضرایب معنی داری در محدوده قابل قبول داشته وارتیاطشان با عملکرد در جهت مثیت اثبات شد.

لینک کمکی