دانلود رایگان بررسی تاثیرقابلیت های یادگیری سازمانی برعملکردسازمانی درادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی تاثیرقابلیت های یادگیری سازمانی برعملکردسازمانی درادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ازانجا که تغییرات محیطی بربسیاری ازوجوه سازمان اثرگذاشته سازمان ها باید بااستفاده ازراهکارهای مناسب خود را به صورت پویا باتغییرات محیطی وفق دهند تاقادر به بقای خودشوند توسعه و بهبود فرایند یادگیری درسازمان و حرکت به سمت سازمان یادگیرنده میتواندتاحدزیادی بربهبود عملکرد سازمانی اثرگذارباشد هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیریادگیری سازمانی برعملکرد سازمان است جامعه اماری پژوهش را 618نفر ازکارکنان ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تشکیل میدهد که بااستفاده ازجدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با حجم 235نفر ازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب شده است روش پژوهش حاضربراساس هدف کاربردی و برحسب نحوه گرداوری داده ها ازنوع تحقیقات توصیفی به شمار می اید و ازحیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق ازنوع علی و بطور مشخص مبتنی برمدلیابی معادلات ساختاری است به منظور سنجش متغیرهای تحقیق نیز ازپرسشنامه و روشهای تجزیه و تحلیل اماری بااستفاده ازنرم افزار SPSS.18 LISREL.8.5 بهره گرفته شده است نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان داد که یادگیری سازمانی و ابعادآن تاثیر مثبت و معناداری برعملکرد سازمانی دارند

لینک کمکی